1. Галын хоолойн стандарт

2. Аврах олсны стандарт

3. Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага

4. Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм /ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/ 

5. ОБАЭБ-ын дотоод албаны дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 

6. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн сахилгын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 

7. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн жагсаалын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 

8. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

9. ОБАЭБ-ын Гал унтраах ангийн дүрэм/……/  

10. ОБАЭБ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм/ЗГ-ын 1999… №209 тогтоол 

11. ОБАЭБ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм/Шадар сайдын 2013.01.15 №07 тушаал 

12. Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм 

ОБАЭБ-ын дүрмүүд /МУ-ын Шадар сайдын 2010.06.29 №39 тогтоол/ 

ХХАА-ны дүрэм

ХХУХТ талаар дагаж мөрдөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2009.12.30 №508 тушаал/ 

ОБА-ны төрийн тусгай албан хаагчийн хувцас өмсөх дүрэм /МУ-ын Шадар сайдын 2007.03.29 №40 тушаал/ 

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цолны зэрэглэл батлах тухай /МУ-ын Шадар сайдын 2008.05.23 №60 тушаал/