1. Уурхай, уулын үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн аюултай объектод аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам

2. Онцгой байдлын албаны цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам 

3. ОБАЭБ-ын Дотоод журам /ОБЕГ-ын даргын 2015.04.20 №104 тушаал/ 

5. Гамшгаас хамгаалах ОН-ийн албаны ажиллах нийтлэг журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.26 №865 тушаал/ 

6. Уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.12.20 №921 тушаал/ 

7. ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам /Ерөнхийлөгчийн 2005.04.04 №50 зарлиг/ 

8. ОБАЭБ-ын ТТ албан хаагчийн цол олгох журам /Ерөнхийлөгчийн 2012.12.21 №217 зарлиг/ 

9. Гамшгийн эмзэг байдал, эрслийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.7.19 №176 тогтоол/ 

10. Гамшгийн нөөцөөс бараа, материал захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх журам /ЗГ-ын 2008.05.25 №176 тогтоолын 1-р хавсралт/ 

11. ОБАЭБ-ын тусгай албан тушаал эрхэлдэг албан хаагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам /ЗГ-ын 2005.04.13 №77 тогтоол/ 

12. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам /ЗГ-ын 2011.03.02 №62 тогтоол/

13. Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам/ ЗГ-ын 2011… №9 тогтоолын 1-р хавсралт

14. Цэргийн албан хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам /ЗГ-ын 2011.02.09 №38 тогтоол/

15. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №18 тогтоол/ 

16. Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар болон төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /ТАЗ-ийн 2004.06.15 №48 тогтоол/ 

17. Шуурхай ажиллагааг зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2008.05.15 №286 тушаал

18. Тусгай цэвэрлэгээний бүлгийн ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.18 №468 тушаал

19. Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам /ЗГ-ын 2006.07.19 №176 тогтоол

20. Хугацаат тайлан мэдээг нэгтгэх дүгнэх журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.06.27 №494 тушаал

21. Холбоо зохион байгуулах журам /ОБЕГ-ын даргын 2013.11.25 №861 тушаал

22. Хүүхэд хамгааллын талаар баримтлах чиглэл /ОБЕГ-ын даргын 2014.09.23 №245 тушаал

23. Бие бүрэлдэхүүний зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах журам /ОБЕГ-ын даргын 2007.05.02 №229 тушаал

24. ОБАЭБ-ын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцас хэрэглэх журам /Шадар сайдын 2014.10.15 №79 тушаал