Гамшгаас хамгаалах тактикийн сургууль хийв.

Архангай аймгийн Онцгой байдлын газраас 2016 оны 02 дугаар улирлын тактикийн сургуулийг шинээр ашиглалтанд орсон Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуульд зохион байгууллаа. Тус сургуулийн хүрээнд байгууллагын гамшгаас хамгаалах хууль дүрэм норм стандарт баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион байгуулж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах ГХУХБ-ийн заавал биелүүлэх албан шаардлага бичиж хугацаатай хүргүүлэн биелэлтийг гаргууллаа. Мөн багш ажилчдад галын аюулгүй байдал, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 2 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулав. Тактикийн сургуулиар ОБГ-ын ЭХАС, ГУАврах 51 дүгээр ангийн бүрэлдэхүүн гал түймэр гарсан сургуулийн цагийн байдалд хүмүүсийг аврах, нэрвэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, гарсан галыг унтраах, байгууллагын ажилчдаар гал унтраагуур ашиглан гал унтраах дадлага сургуулийг хийлээ. Тактикийн сургуульд Онцгой байдлын газраас 35, тухайн байгууллагаас 72 багш ажилчид, 250 сурагч 6 автомашин техник хамрагдлаа.

Шошго:,